VidaGIS

about VidaGIS
GIS column broadcasted in Vietnam Television (18:00 on 26 December 2005)
Wednesday, 29 October 2008 15:43

“IT Space" Television Program is a program for information technology broadcasted by the VTV2 channel - Vietnam Television. With the broadcast of 30 minutes at 18:00 on Monday weekly, the program offers people the knowledge and useful information about new technologies, popular and most modern in the world.

“IT Space” will broadcast the program "Introduction in Geographic Information System and needs of GIS technology applications in Vietnam" on the VTV2 channel at 18:00 on 26 December 2005, and again at 12:00 on 27 December 2005 and 17:00 on 28 December 2005. The program will bring viewers the overview of GIS - a popular technology in the world but still quite new in Vietnam.

 
Giới thiệu ArcGIS Server
Thursday, 30 October 2008 13:51
There are no translations available.

ArcGIS Server là nền tảng để xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) có quy mô lớn, trong đó các ứng dụng GIS được quản lý tập trung, hỗ trợ đa người dùng, tích hợp nhiều chức năng GIS mạnh và được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp. ArcGIS Server quản lý các nguồn dữ liệu địa lý như bản đồ, số liệu không gian …

Đây là một hệ thống phân phối gồm nhiều thành phần có thể triển khai trên nhiều máy khác nhau. Mỗi thành phần này nắm giữ một vai trò cụ thể trong quá trình quản lý, hoạt động hoặc ngừng hoạt động, cân bằng nguồn tài nguyên cung cấp cho một hay nhiều server. Các thành phần của ArcGIS Server bao gồm:

  • Máy chủ GIS (GIS Server): Lưu trữ và chạy các ứng dụng server. Máy chủ GIS bao gồm một máy chủ SOM (Server Object Manager) và một hoặc nhiều máy chủ SOC khác (Server Object Containers)
Read more...
 
Viễn thám và GIS trong dự báo ngập lụt
Wednesday, 29 October 2008 15:56
There are no translations available.

Trong nghiên cứu này Mô hình số độ cao (DEM) được nội suy từ bản đồ địa hình có đường đẳng cao là 20 mét. Toàn bộ lưu vực sông được chia thành các lưu vực phụ sau đó mô hình hoá thuỷ văn.

Mức độ ngập lụt được dự báo bằng mô hình SCS TR-55 (Soil Conservation Service Technical Release 55). Công việc tính dòng chảy tràn dựa trên phương pháp Runoff Curve Number, một phuơng pháp dựa trên hiện trạng sử dụng đất của khu vực nghiên cứu.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thành lập từ ảnh vệ tinh SPOT-XS và dữ liệu về lượng mưa được sử dụng làm dữ liệu để tính toán.

Read more...
 
Urban Water and NRW
Saturday, 25 October 2008 20:32
 

With water supply companies, non revenue water (NRW) reduction is a key issue; particularly in areas of developing countries where have high losses. Companies can save millions of dollars if the rate of loss is decreased several percentage.

NRW reduction solution of VidaGIS and DanWater (Denmark) allow water supply companies to improve the capacity of pipe registration management, link information from the customer database and billing with GIS database and as in association with the hydraulic modeling and SCADA.

To manage whole information, plan and monitor water loss task, Denmark experts has used Water Supply Management System (WDMS) developed and specialized for reducing losses by the VidaGIS.

Read more...
 


Page 33 of 33

You are here  : Home

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.