VidaGIS

about VidaGIS
GIS in Logistics
Monday, 06 September 2010 17:53
Logistics related business processes like inventory management, fleet/truck management and warehousing applications remarkable cost almost organizations which have distribution resource. Domestic and international express parcels companies, freight forwarders and large hauliers all tend to have large customer bases and set strategic plans of gaining market share through effective services. The routing of vehicles and the management of logistics operations in any company that services a fairly large geographical area can be simplified by the applying GIS, which automatically reduce the complexity by bringing out subtle geographic patterns. GIS is a powerful tool in logistics for vehicle routing, efficient location of warehouses brings cost-saving as well as customer satisfaction.
Read more...
 
Indonesia Government issues maps for safer infrastructure
Wednesday, 28 July 2010 11:46

The Public Works Ministry launched six new earthquake zone maps to support the development of earthquake-resilient infrastructure. “We are doing this in response to the greater frequency of earthquake in recent years. We realized that buildings and infrastructure should be resilient to earthquake to reduce the number of fatalities “, Ministry head of research and development Sumaryanto Widiyatin said.

Read more...
 
Remote sensing data gets publishing nod
Monday, 21 June 2010 15:08

HA NOI — The nation will publish remote sensing data in various media, including the internet, upon the approval of a draft regulation on remote sensing data management being reviewed by Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai.

The data includes satellite photos, said Le Minh Son, deputy director of the Remote Sensing Centre under the Ministry of Natural Resources and Environment. "From the photographs, we can create maps and diagrams which can be used in geological and mineral research," said Son.

The data could also be used for development plans, research, national security and disaster relief plans, he said.

Read more...
 
Ấn độ: xây dựng bản đồ dân số 2011 dựa trên nền GIS
Friday, 07 May 2010 10:40
There are no translations available.

Cơ quan điều tra dân số Ấn Độ là một trong những nhà sản xuất bản đồ lớn nhất tại đất nước này. Dưới đây là tóm tắt một cuộc phỏng vấn ngắn đối với lãnh đạo cơ quan.

Chúng tôi có các file số của tất cả các làng quê trên toàn đất nước và chúng tôi cũng đang sản xuất thêm một số tập bản đồ chuyên đề có thể cung cấp thông tin từ ngay ở cấp thôn xã. Trong bản đồ dân số 2011, chúng tôi cũng đang hy vọng rằng sẽ cung cấp các thông tin năng động hơn là thông kê các số liệu. Cho đến nay, chúng tôi đã sản xuất được các dữ liệu chuyên đề, nhưng chúng tôi cũng đang tiếp tục phát triển nó nhằm cho ra mắt Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) dựa trên nền GIS cho các nhà hoạch định chính sách bằng cách cùng lúc cung cấp cả dữ liệu không gian cũng như dữ liệu phi không gian.

Read more...
 


Page 7 of 33

You are here  : Home

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.