VidaGIS

Quản lý nước và vệ sinh môi trường PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ ba, 25 Tháng 11 2008 15:34

Hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều sự khác biệt đáng kể giữa những chỉ số liên quan đến vấn đề nước và vệ sinh môi trường tại Việt Nam. Các bộ, ngành và các tổ chức có liên quan thường sử dụng những nguồn thông tin khác biệt và mâu thuẫn nhau trong việc nỗ lực giải quyết những vấn đề giống nhau tại nông thôn.

Nhằm giải quyết vấn đề này, UNICEF và CERWASS cùng với các tổ chức có liên quan, bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia, Tổng Cục Thống kê, Bộ Y Tế, Ngân hàng Thế giới, DANIDA, AusAid, chính phủ Luxembourg và công ty phần mềm VIDAGIS, cùng hợp tác phát triển một hệ thống toàn diện về giám sát cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Hệ thống này nhằm giải quyết tất cả những vấn đề đang tồn tại chồng chéo và cho phép các nhà quản lý chính quyền ở mọi cấp có thể lập những kế hoạch trên cơ sở những dữ liệu chuẩn và được so sánh chính xác.

Phần mềm có tên là WESMAPPER được công ty VIDAGIS phát triển dựa trên môi trường ArcGIS Engine 9.1, cơ sở dữ liệu sử dụng format personal geodatabase của ESRI.


Giải pháp của chúng tôi bao gồm:

  • ArcGIS Engine 9.1
  • Personal geodatabase
  • GPS survey
  • Xây dựng CSDL WesMapper
  • Xây dựng hệ thống quản lý chỉ số

Các bài viết khác có liên quan

  • WesMapper
  • ADMsys

Giải pháp đã được áp dụng thành công tại UNICEF và Trung tâm CERWASS - Bộ NNPTNN.

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 31 Tháng 10 2012 09:10
 
You are here  : Home Giải pháp Môi trường & Tài nguyên Quản lý nước và vệ sinh môi trường

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.