VidaGIS

ArcGIS Desktop Extensions PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ hai, 29 Tháng 12 2008 09:00

ArcGIS Desktop Extensions là các phần mềm mở rộng được sử dụng kết hợp với ArcGIS desktop, có khả năng chia sẻ ứng dụng đồng thời trên ArcView, ArcEditor, và ArcInfo.

Các phần mềm mở rộng này cho phép nguời dùng thực hiện các phép phân tích raster, phân tich 3 chiều, phân tích mạng luới...

Các phần mềm mở rộng của ArcGIS:

ArcGIS 3D Analyst

Quan sát và phân tích 3 chiều

ArcGIS Data Interoperability

Đọc, chuyển đổi và xuất các dạng dữ liệu trực tiếp

ArcGIS Geostatistical Analyst

Công cụ thống kê cho việc phân tích, mô hình hóa và nội suy

ArcGIS Network Analyst

Công cụ phân tích mạng lưới

ArcGIS Publisher

Xuất bản dữ liệu GIS và bản đồ

ArcGIS Schematics

Tự động tạo ra mô hình mạng nguyên lý từ các số liệu có tính mạng lưới

ArcGIS Spatial Analyst

Phân tích không gian nâng cao sử dụng phuơng pháp raster và vector

  

ArcGIS Survey Analyst

Quản lý và nội suy dữ liệu khảo sát thực địa bằng phuơng pháp GIS

ArcGIS Tracking Analyst

Quan sát và phân tích dữ liệu thay đổi theo thời gian

ArcPress for ArcGIS

In ấn bản đồ với chất lượng cao

ArcScan for ArcGIS

Chuyển đổi dữ liệu bản đồ ảnh thành vector

ArcWeb Services

Đưa dữ liệu GIS lên Web

Maplex for ArcGIS

Thể hiện nhãn và chú thích trên bản đồ tự động với chất luợng cao


Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:23
 
You are here  : Home Sản phẩm Phần mềm GIS của ESRI Các PM mở rộng (Extention)

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.