VidaGIS

ArcGIS Engine PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ hai, 29 Tháng 12 2008 15:43

ArcGIS Engine là phần mềm phát triển để tạo ra các ứng dụng GIS dựa trên yêu cầu cụ thể và được chạy trên Desktop. ArcGIS Engine là bộ lõi bao gồm các hợp phần để xây dựng các sản phẩm ArcGIS Desktop. Với ArcGIS Engine, bạn có thể xây dựng một ứng dụng riêng biệt hoặc phần mở rộng của những ứng dụng sẵn có để cung cấp giải pháp không gian cho cả người dùng GIS lẫn người không sử dụng GIS.

ArcGIS Engine cung cấp những giao diện lập trình như (APIs) cho COM, .NET, Java, và C++. APIs không chỉ bao gồm những tài liệu chi tiết mà còn có hàng loạt các hợp phần làm cho các nhà lập trình viên dễ dàng hơn trong việc xây dựng một ứng dụng ArcGIS.

ArcGIS Engine cung cấp:
  • Cấu trúc GIS chuẩn, ArcObjects, trên đó họ phần mềm ArcGIS được xây dựng
  • Tiết kiệm chi phí trong khi sử dụng: chỉ một license ArcGIS Engine Runtime hay một ArcGIS Desktop trên một máy
  • Người phát triển dễ dàng điều khiển trên ActiveX, .NET và Java 
  • Ngôn ngữ chuẩn như COM, .NET, Java, and C++ và nền Windows, Linux, Solaris
  • Mô hình đối tượng, tiện ích, mẫu và tài liệu cho người pháp triển
Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:22
 
You are here  : Home Sản phẩm Phần mềm GIS của ESRI ArcGIS Engine

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.